Què fa ASIA?

  • Orientar, assessorar i donar suport a persones amb incontinència fecal per millorar la seva qualitat de vida
  • Presentar propostes que generin un impacte social favorable per difondre aquest trastorn
  • Informar i sensibilitzar sobre la patologia a medis de comunicació, esdeveniments, etc.
  • Unir esforços per augmentar l’efectivitat per captar socis i ajudes, i buscar finançament públic i privat per realitzar les activitats de l’associació
  • Promoure la investigació per aconseguir millores mèdiques i tècniques