Benvolgut/da.

Entra en vigor la nova normativa de protecció de dades europea, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, que entrarà en vigor el proper 25 de maig del 2018 i per això, estem actualitzant la nostra política de privacitat.
Utilitzem la seva adreça electrònica per informar-lo de les nostres activitats, productes o serveis i ho volem seguir fent, seguint estrictament els requeriments de la norma europea.
L’informem també, que d’acord amb el RGPD: El responsable del tractament de les seves dades personals és ASSOCIACIÓ PER A LA INCONTINÈNCIA ANAL (ASIA) amb NIF: G-66054909, entitat domiciliada a O8222 Terrassa, carrer Nou de Sant Pere 1, 1r-1a, telèfon 93 809 62 26 i 620 88 63 63, correu electrònic: info@asiasuport.org/www.asiasuport.org La finalitat del tractament de les dades personals és la de fer-li arribar la nostra informació sobre els nostres productes/serveis, enquestes per conèixer la seva opinió i descomptes especials.
La base legal pel tractament de les seves dades és la prestació del servei que ens tingui contractat i/o l’interès que ens té manifestat perquè les seves dades s’utilitzin per a mantenir-lo informat.
En qualsevol moment el pot revocar enviant un correu electrònic a info@ asiasuport.org i el donarem de baixa.
Les seves dades personals podran ser cedides a altres encarregats del tractament amb finalitats relacionades amb els serveis contractats. Així mateix, podran ser cedides a administracions i a d’altres organismes públics en aquells casos en què això vingui imposat per obligació legal o disposició judicial. No es transferiran a tercers països o a organitzacions internacionals. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant un missatge a info@ asiasuport.org,especificant quin és el dret que vol que sigui satisfet i adjuntant fotocòpia del seu DNI o document identificatiu equivalent.  

 

 

Bienvenido/a

 

Entra en vigor la nueva normativa de protección de datos europea, Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD), relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, que entrará en vigor hoy día 25 de mayo del 2018 y por eso, estamos actualizando nuestra política de privacitad. Utilizamos su dirección electrónica para informarlo de nuestras actividades, productos o servicios y lo queremos seguir haciendo, siguiendo estrictamente los requerimientos de la norma europea. Le informamos también, que de acuerdo con el RGPD: El responsable del tratamiento de sus datos personales es Asociación para la Incontinencia anal (ASIA) con NIF G66054909, entidad domiciliada a 08222 en Terrassa calle Nou de Sant Pere, 1 1º 1º teléfono 938096226 /620886363, correo electrónico: info@asiasuport.org www.asiasuport.org La finalidad del tratamiento de los datos personales es la de hacerle llegar nuestra información sobre nuestros productos/servicios, encuestas para conocer su opinión y descuentos especiales. La base legal por el tratamiento de sus datos es la prestación del servicio que nos tenga contratado y/o el interés que nos tiene manifestado por qué sus datos se utilicen para mantenerlo informado. En cualquier momento lo puede revocar enviando un correo electrónico a info@asiasuport.org lo daremos de baja. Sus datos personales podrán ser cedidas a otros encargados del tratamiento con finalidades relacionadas con los servicios contratados. Así mismo, podrán ser cedidas a administraciones y a otros organismos públicos en aquellos casos en que este venga impuesto por obligación legal o disposición judicial. No se transferirán en terceros países o a organizaciones internacionales. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación en el tratamiento y portabilidad, dirigiendo un mensaje a info@asiasuport.org ,especificando el derecho que quiere que sea satisfecho y adjuntando fotocopia de su DNI o documento identificativo equivalente info@asiasuport.org www.asiasuport.org Entra en vigor la nueva normativa de protección de datos europea, Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD), relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, que entrará en vigor el cercano 25 de mayo del 2018 y por eso, estamos actualizando nuestra política de privacitat. Utilizamos su dirección electrónica para informarlo de nuestras actividades, productos o servicios y lo queremos seguir haciendo, siguiendo estrictamente los requerimientos de la norma europea. Lo informamos también, que de acuerdo con el RGPD: El responsable del tratamiento de sus datos personales es Asociación para la Incontinenciaanal (ASIA) con NIF G66054909, entidad domiciliada a 08222 en Terrassa calle Nueva de Sant Pere, 1 1º 1º teléfono 938096226 620886363, correo electrónico: info@asiasuport.org www.asiasuport.org La finalidad del tratamiento de los datos personales es la de hacerle llegar nuestra información sobre nuestros productos/servicios, encuestas para conocer su opinión y descuentos especiales. La base legal por el tratamiento de sus datos es la prestación del servicio que nos tenga contratado y/o el interés que nos tiene manifestado por qué sus datos se utilicen para mantenerlo informado. En cualquier momento lo puede revocar enviando un correo electrónico a info@asiasuport.org lo daremos de baja. Sus datos personales podrán ser cedidas a otros encargados del tratamiento con finalidades relacionadas con los servicios contratados. Así mismo, podrán ser cedidas a administraciones y a otros organismos públicos en aquellos casos en que esto venga impuesto por obligación legal o disposición judicial. No se transferirán en terceros países o a organizaciones internacionales. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación en el tratamiento y portabilidad, dirigiendo un mensaje a info@asiasuport.org ,especificando qué se el derecho que quiere que sea satisfecho y adjuntando fotocopia de su DNI o documento identificativo equivalente